Partiet de Kristne. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Oto odpowiedzi nadesłane przez Erik Selle, lidera Partii Chrześcijańskiej (PDK).

1. Integracja imigrantów zarobkowych

 Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Polska kultura jest bliska norweskiej. Dlatego cieszą nas więzi łączące Polskę i Norwegię. Dziś również Norwedzy przeprowadzają się do Polski. Dlatego chcemy wzmocnić powiązania między naszymi krajami, a także wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim i wspólnotami polsko-norweskimi wzmocnić przynależność obu narodów w obu krajach.

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

To rynek powinien regulować wymagania kwalifikacyjne, pracę i zatrudnienie. Język jest ważny zarówno dla części życia zawodowego, jak i adaptacji kulturowej. Dlatego zwykle ta kwestia z czasem sama się reguluje. Jeśli nie dostaniesz wymarzonej pracy w Norwegii, nie ma też podstaw do przebywania w tym kraju. Widoczność kwalifikacji jest zatem ważna i tutaj trzeba doprowadzić do współpracy między grupami interesu, biznesem i sektorem publicznym. Silne i dobre więzi w rodzinie, kościele i środowisku lokalnym są ważne dla dobrego zdrowia psychicznego. Należy wspierać i rozwijać interdyscyplinarną współpracę i rozwój wspólnych obszarów społecznych w wolontariacie.

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

Cała polityka gospodarcza PDK polega na umacnianiu pozycji rodziny i wolności wyboru. Rodzina jest kamieniem węgielnym społeczeństwa, a socjalizm i liberalny kapitalizm prowadziły politykę osłabiającą rodziny. PDK przywróci drugą klasę podatkową i pozwoli bankom w większym stopniu podążać za odbiorcą, tak aby wyborów dokonywała jednostka, a nie państwo. Mniejsze obciążenie podatkowe wzmocni również sytuację ekonomiczną rodzin. PDK będzie prowadzić politykę wzmacniającą zdolność rodziny do pozostania razem, poprawiając tym samym jej sytuację ekonomiczną.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny? 

PDK usunie opłaty za przejazdy, zniesie podatki od emisji CO2 i utrzyma ceny paliw na ekonomicznie uzasadnionym poziomie. Wraz z dobrą komunikacją miejską zapewni rodzinom swobodę wyboru, której potrzebują. PDK chce, aby Norwegia wycofała się z ACER, zaprzestała produkcji energii wiatrowej i zwiększyła produkcję hydroenergetyczną, nadal skupiała się na ropie i gazie, aby mieć ceny energii, które nie czynią Norwegów biednymi.

5. Coraz więcej Polek i Polaków otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

PDK jest partią konserwatywnych wartości, która koncentruje się na rodzinie, naszym chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym i państwie narodowym. PDK to naturalny wybór dla wielu osób o polskim pochodzeniu, dla których Kościół, państwo narodowe i rodzina są silnymi wartościami i które nie chcą wracać do totalitarnych, nieliberalnych związków i sojuszy.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

Arbeiderpartiet. Co proponuje?

KrF. Co proponuje?Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Erik Selle, leder i Partiet De Kristne.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Polsk kultur er nærkultur. Således er vi glad for nære bånd mellom Polen og Norge. I dag flytter også nordmenn til Polen. Vi ønsker derfor å styrke båndene mellom våre to land, og også sammen med sivilsamfunn og polske-norske miljøer styrke tilhørigheten for begge folk i begge land.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Det er markedet som skal regulere kvalifikasjonskrav, arbeid og ansettelser. Språk er viktig for deler av arbeidslivet samt kulturtilpasning. Derfor er normalt dette forhold som regulerer seg over tid. Hvis man ikke får ønsket arbeid i Norge, er det heller ikke grunnlag for å være i landet.  Synliggjøring av kvalifikasjoner er derfor viktig og her må man få til et samarbeid mellom interesseorganisasjoner, næringsliv og det offentlige. Sterke og gode bånd i familie, kirke og nærmiljø er viktig for god psykisk helse. Tverrfaglig samarbeid og utvikling av sosiale felles arenaer i frivillig arbeid må oppmuntres og utvikles. 

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Hele PDKs økonomiske politikk går ut på å styrke familiens stilling og valgfrihet. Familien er grunnsteinen i samfunnet, og sosialismen og liberal-kapitalismen har ført en politikk som svekker familiene. PDK vil gjeninnføre skatteklasse 2 og la pangene i større grad følge mottaker slik at valgene tas av den enkelte og ikke staten. Et lavere skatt- og avgiftstrykk vil også styrke familieøkonomien. Samt at PDK vil føre en politikk som styrker familiens evne til å holde sammen og derigjennom forbedre økonomien i livsløpet.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

PDK vil fjerne bompenger, fjerne CO2 avgifter og holde drivstoffprisene til et økonomisk forsvarlig nivå. Sammen med god kollektiv tilbud skal det gi familiene valgfriheten de trenger. PDK vil ha Norge ut av ACER, stanse vindkraftproduksjon og øke vannkraftproduksjonen, fortsatt satse på olje og gass, for å ha energipriser som ikke gjør nordmenn fattige.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

PDK er et verdikonservativt parti som setter familien, vår kristne kulturarv og nasjonalstaten i fokus. PDK er det naturlige valget for svært mange med polsk bakgrunn hvor kriken, nasjonalstaten og familien står sterkt, og som ikke vil tilbake til totalitære illiberale unioner og allianser. 

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.