KrF. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś prezentujemy odpowiedzi Eilev Hegstad, doradcy ds. kampanii wyborczej Kristelig Folkeparti.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

 Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Integracja polega na znalezieniu idealnej linii między dobrymi systemami, takimi jak dobre szkolenia języka norweskiego z jednej strony a motywacją i chęcią jednostki, żeby się zintegrować z drugiej. Wierzymy, że integracja dotyczy całej osoby. Uważamy, że ważne jest, by przyczyniać się do dobrych warunków ramowych organizacji wolontariackich pracujących na tym polu, potrzebnych im, żeby być odpowiednim wsparciem w integracji obecnie oferowanej przez system. Wierzymy, że wolontariusze wykonują niesamowicie dobrą robotę. Pragniemy dodawać im skrzydeł i umacniać ich w kontynuacji tej działalności.

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

Całkowicie rozumiemy ten problem i wiemy, że dotyczy on również innych narodowości w Norwegii. Z tego powodu ważne jest zatwierdzanie edukacji w sposób umożliwiający osobie używania swoich umiejętności na rynku pracy.

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

KrF jest partią stojącą za polityką wspierania rodzin z dziećmi żyjących z niskich dochodów.

W 2019 KrF zadbało o pierwszy od 1996 wzrost zasiłku rodzinnego! Od tego czasu KrF co roku przyczyniało się do wzrostu zasiłku rodzinnego (barnetrygd) o 3600 koron rocznie na dzieci do ukończenia 6-tego roku życia. W następnej kadencji parlamentu chcemy by zasiłek rodzinny został podniesiony do 2000 koron miesięcznie na dzieci w wieku 0-6 lat oraz do 1500 koron miesięcznie na dzieci w wieku 6-18 lat. To jest łącznie 24 000 koron na najmłodsze i 18 000 koron na starsze dzieci rocznie. Będziemy też pracować nad tym, żeby barnetrygd nie był brany pod uwagę w obliczeniach wysokości pomocy socjalnej. Niestety KrF idzie pod prąd od wielu lat, żeby to osiągnąć. Jest to jeden z najważniejszych środków walki z ubóstwem dzieci i musimy z niego skorzystać!

KrF pragnie również kontynuować wprowadzanie karty rekreacji fritidskortet dla wszystkich dzieci w wieku 6-18 lat, tak żeby wszystkie dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Celem jest aby równowartość karty państwowej wynosiła 2500 koron z możliwością dołożenia dodatkowych nakładów pieniężnych przez gminy.

Pragniemy również utrzymać zasiłek opiekuńczy kontantstøtten tak, aby rodziny, które sobie tego życzą, miały możliwość pozostania w domu z dziećmi dłużej.

Dostęp do dobrej edukacji stwarza ruch dochodów. Dlatego z ręką na sercu możemy powiedzieć, że wpływ KrF na normy nauczycielskie jest być może tym środkiem, który będzie najmocniej oddziaływał na wyrównanie różnic w Norwegii na dłuższą metę. Wiemy, że gminy o wysokim ruchu dochodów mają mniejsze różnice dochodowe, mniej osób porzucających edukację na poziomie szkoły średniej, mniej brutalnej przestępczości oraz mniej samotnych rodziców. Z tego właśnie powodu ramy normy nauczycielskiej ułożone są tak, aby zapewnić większą liczbę nauczycieli oraz nadzór nad edukacją uczniów niezależnie od gminy, w której mieszkają. Żeby zobaczyć rezultaty takich długoterminowych środków musi minąć parę lat, ale taki dostęp do edukacji jest najlepszym narzędziem, by wyrównać nierówności społeczne i przeciwdziałać ubóstwu dzieci w przyszłości.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny? 

W celu redukcji emisji gazów ważna jest restrukturyzacja floty samochodowej tak, by na dłuższą metę była wolna od paliw kopalnianych. Ceny paliw są częścią tej restrukturyzacji, ale nie są rozwiązaniem samym w sobie. Restrukturyzacja sprawi, że ceny samochodów elektrycznych będą niższe. Jednocześnie transport publiczny musi być bardziej rozbudowany, a ceny biletów bardziej przystępne.

5. Coraz więcej mężczyzn i kobiet z Polski otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

KrF jest chrześcijańsko-demokratyczną partią centralną pod wieloma względami przypominającą partię Angeli Merkel, CDU (Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną przyp.red.). W tych wyborach w Norwegii w grę wchodzą wartości centralne. KrF walczy o większą elastyczność dla rodzin z dziećmi poprzez np. zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) oraz wzrost becikowego (engangsstønad) przy porodzie. Pracujemy na rzecz bardziej elastycznego urlopu rodzicielskiego. To wymaga silnego KrF w przyszłości oraz jest mocno kwestionowane przez partie socjalistyczne. Chcemy też chronić wolność wyznania oraz pragniemy, by Norwegia była krajem opierającym się na dobrych chrześcijańskich wartościach, które zbudowały naród. Kilka partii pragnie przesunąć granicę aborcji na żądanie do punktu, w którym płód będzie zdolny do życia poza macicą. KrF uważa to za absurd i będzie zdecydowanie walczyć przeciwko temu. Wierzymy, że należy wyznaczyć etyczne granice biotechnologii i nie chcemy społeczeństwa, które poddaje ludzi selekcji.


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

Arbeiderpartiet. Co proponuje?Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Eilev Hegstad, KrF valgkamprådgiver.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Integrering handler om å finne den perfekte linje mellom gode systemer som god norskopplæring på den ene siden og den enkeltes motivasjon og ønske om å bli integrert på den andre. Vi mener at integrering handler om hele mennesket og syns det derfor er viktig å bidra til at frivillige organisasjoner som jobber på feltet har de gode rammebetingelsene de trenger for å kunne være gode støttespillere til den integreringen som er satt i system. Her mener vi frivilligheten gjør en enormt god jobb, og ønsker å løfte og styrke denne frivilligheten videre.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Vi har full forståelse for denne problemstillingen og vet at det også gjelder for andre nasjonaliteter i Norge. Derfor er det viktig å få godkjent sin utdanning slik at man kan bruke den på det arbeidsmarkedet man er i.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

KrF er partiet bak de universelle ordningene som løfter barnefamiliene som lever i vedvarende lavinntekt.

I 2019 sørget KrF for at barnetrygden økte for første gang siden 1996! Hvert år siden har KrF fått gjennomslag for at barnetrygden økte med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. I neste stortingsperiode vil vi at barnetrygden skal løftes til 2 000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1 500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. Det er totalt 24 000 kroner for de minste og 18 000 kroner for andre i barnetrygd per år. Vi vil også arbeidet for at barnetrygd skal holdes utenfor beregningen for nivået på sosialhjelp. KrF har dessverre jobbet i motvind i mange år for å få dette til. Dette er et av de viktigste virkemidlene mot barnefattigdom, og det må vi bruke!

KrF ønsker også å fortsette innføringen av fritidskortet for alle barn fra 6-18 år slik at alle barn har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Målet er at det statlige fritidskortet skal være på 2 500 kroner med mulighet for at kommunene kan legge til ekstra penger.

Vi ønsker også å videreføre kontantstøtten slik at familier har mulighet til å være hjemme lengre med barna sine, hvis de ønsker det. Å fjerne kontantstøtten vil føre til av 4000 flere barn vokser opp i familier med lav inntekt.

Tilgang på god utdanning skaper inntektsmobilitet. Derfor kan vi med hånden på hjertet si at KrF sitt gjennomslag om lærernorm kanskje er det tiltaket som vil ha størst effekt for å utjevne sosiale forskjeller i Norge på sikt. Vi vet at kommuner med høy inntektsmobilitet også har mindre inntektsulikhet, mindre frafall fra videregående opplæring, mindre voldskriminalitet og færre enslige forsørgere. Derfor er lærernormen nettopp rammet inn slik at den sikrer større lærertetthet og oppfølging av elevene i skolen uavhengig av bostedskommune. Resultatene av et langsiktig tiltak som dette vil vi ikke se før om noen år, men lik tilgang på utdanning er det beste virkemiddelet for å utjevne sosiale forskjeller og motvirke barnefattigdom for fremtiden.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

For å få ned utslippene, er det viktig med en omlegging av bilparken, og på litt sikt gjøre den fossilfri. Drivstoffprisene er en del av omleggingen, men skjer ikke i et vakuum. Omleggingen vil føre til at el-biler blir billigere. Samtidig må kollektivtransport utbygges og billettprisene være rimelige.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti med mange likheter med Angela Merkels parti CDU.

Ved dette valget i Norge, står sentrale verdier på spill. KrF har kjempet fram større fleksibilitet for barnefamilier, gjennom for eksempel kontantstøtten og økt engangsstønad ved fødsel. Vi arbeider for mer fleksibel foreldrepermisjon. Dette krever et sterkt KrF framover, og utfordres kraftig av de sosialistiske partiene. Vi vil også hegne om trosfriheten og vil at Norge skal være et land som baserer seg på gode kristne verdier som har bygget nasjonen. Flere partier vil også utvide grensen for selvbestemt abort helt til det tidspunkt fosteret er levedyktig utenfor livmoren. Det synes KrF er absurd, og vi vil kjempe sterkt imot. Vi mener også det må settes etiske grenser for bioteknologi og vil ikke ha et samfunn som sorterer bort mennesker.

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.