Arbeiderpartiet. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś przedstawiamy odpowiedzi Partii Pracy (Arbeiderpartiet).

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Polscy pracownicy są niezwykle ważni dla Norwegii od 15-20 lat. Jako pracownicy, Polacy byli również centralnym tematem debat politycznych na temat płac i warunków pracy w Norwegii, o co szczególnie dba Partia Pracy. Ale rzeczywiście: jako grupie imigrantów w społeczności norweskiej poświęcono im mniej uwagi niż niektórym grupom z krajów pozaeuropejskich. Pozytywnie można interpretować to w taki sposób, że tak wielkich wyzwań jeszcze nie było. Gdyby pojawiły się wyzwania, którym do tej pory nie poświęcano zbyt wiele uwagi, Partia Pracy bardzo chciałaby wysłuchać sugestii dotyczących tego, co można zrobić. Interesuje nas, aby każdy, kto mieszka w Norwegii, a zwłaszcza ci, którzy planują zostać i wybrać obywatelstwo norweskie, mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

Partia Pracy jasno stwierdza, że ​​nikt nie powinien być dyskryminowany w norweskim życiu zawodowym i że każdy powinien mieć możliwość korzystania ze swoich kwalifikacji tak długo, jak istnieje taka potrzeba. Jednak nie wszystko da się regulować prawem. Uprzedzenia wobec przyjezdnych spotyka się we wszystkich krajach i kulturach, niestety także w Norwegii. Może dotyczyć to również pracodawcy. Arbeiderpartiet chce kontynuować testowanie programu anonimowego starania się o pracę w miejscach publicznych i jest otwarta na wszystkie dobre pomysły na temat tego, jak poprawić sytuację.

Jeśli zmagasz się z wyzwaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego, a rodzina i przyjaciele nie są wystarczającym wsparciem, powinieneś otrzymać pomoc. Publiczna służba zdrowia otrzyma więcej pieniędzy z Partią Pracy w rządzie, a teraz chcemy dodatkowego wsparcia dla zdrowia psychicznego.

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

To ważny temat dla Arbeiderpartiet. Chcemy tańszych miejsc w przedszkolu, SFO i na zajęciach pozaszkolnych. Podatek będzie trochę niższy dla wszystkich zarabiających poniżej 750 000 kr rocznie. Jeśli ktoś dojeżdża do pracy (pendler) lub należy do związków jeszcze lepiej na tym wyjdzie. Żadne opłaty nie powinny wzrastać bez jednakowego spadku innych opłat lub podatków. Jesteśmy też przeciwni wzrostowi części własnej za wizytę lekarską, oprócz korekty cen.

I nie jest to żadną tajemnicą, że praca dla wszystkich, z dobrą pensją i dobrymi warunkami pracy, są priorytetami Arbeiderpartiet. Szanujemy wolność ludzi w podejmowaniu własnych decyzji, jednocześnie mając nadzieję, że wszystkie grupy imigrantów – włącznie z Polakami – chcą stać się częścią norweskiego społeczeństwa. Dokonamy w tym celu jak najlepszych udogodnień.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny?

Arbeiderpartiet wie, że wiele osób nie stać na zmianę posiadanego samochodu, zanim stanie się to konieczne. Dlatego chcemy uregulować ceny paliw w stosunku do tego, co ewentualnie stanie się z podatkiem od emisji CO2.

5. Coraz więcej Polek i Polaków otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

Polacy różnią się, jak wszyscy inni, ale wielu ma coś wspólnego: korzystają z tego, że Norwegia jest częścią wspólnego rynku pracy EU poprzez EØS. Niektórzy posuwają się daleko w umniejszaniu polskiego wysiłku w pracy. Partia Pracy bardzo jasno, że mamy za co dziękować Polakom w Norwegii, bronimy porozumienia EOG i gwarantujemy, że zostanie ono dotrzymane. Jednocześnie Partia Pracy prowadzi o wiele bardziej ofensywną politykę niż partie po prawej stronie, aby zapewnić norweskie zarobki i norweskie warunki pracy wszystkim, którzy pracują w Norwegii.

Ponadto, to Partia Pracy w dużej mierze ukształtowała Norwegię, co zauważa wielu imigrantów. Różnimy się od lewicy i prawicy tym, co udało nam się połączyć: politykę przemysłową na rzecz wysokiego dobrobytu gospodarczego, politykę życia zawodowego dla sprawiedliwego podziału i małych różnic i politykę socjalną dla bezpieczeństwa i szans dla wszystkich.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Wolność, równość i solidarność. Rozmowa z Mette Gundersen

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

KrF. Co proponuje?Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Arbeiderpartiet.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Polske arbeidere har vært enormt viktige for Norge de siste 15-20 årene. Som arbeidstakere har polakkene også vært sentrale som tema i politiske debatter om norske lønns- og arbeidsvilkår, noe Arbeiderpartiet er ekstra opptatt av å sikre. Men helt korrekt: Som innvandrergruppe i det norske fellesskapet har de fått mindre oppmerksomhet enn enkelte av gruppene fra ikke-europeiske land. Det kan tolkes positivt, at det ikke har vært så store utfordringer. Skulle det være utfordringer, som ikke har fått så mye oppmerksomhet så langt, så vil Arbeiderpartiet veldig gjerne lytte til gode forslag til hva som kan gjøres. Vi er opptatt av at alle som bor i Norge, spesielt de som planlegger å bli boende og velger norsk statsborgerskap, skal kunne delta fullt ut i samfunnet.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Arbeiderpartiet er tydelig på at ingen skal diskrimineres i norsk arbeidsliv, og at alle bør få mulighet til å bruke sine kvalifikasjoner så lenge behovet er der. Så er det ikke alt som kan lovreguleres. Fordommer mot folk fra andre steder finnes i alle land og kulturer, dessverre også i Norge. Dette kan også påvirke en arbeidsgiver. Arbeiderpartiet vil fortsette prøveordningen med anonyme jobbsøknader i offentlige virksomheter, og er åpen for alle gode ideer til hvordan situasjonen kan bedres.

Sliter man psykisk, og familie og venner ikke er nok, skal man få tilbud om hjelp. Det offentlige helsetilbudet vil alltid få mer penger med Arbeiderpartiet i regjering, og nå vil vi ha et ekstra løft for psykisk helse.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Dette er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha billigere barnehageplasser, SFO og fritidsaktiviteter. Skatten skal bli litt lavere for alle inntekter under 750.000 kr. Er man pendler, eller fagorganisert, kommer man enda bedre ut. Ingen avgifter skal opp uten at andre avgifter eller skatter går like mye ned. Vi sier også nei til økte egenandeler ved legebesøk utover prisjustering.   

Så er det ingen hemmelighet at arbeid til alle, med gode lønns- og arbeidsvilkår, er Arbeiderpartiets hovedprioritet. Vi respekterer folks frihet til å ta egne valg, samtidig som vi jo håper at alle innvandrergrupper – polakkene inkludert – ønsker å ta del i det norske samfunnet. Det vil vi legge best mulig til rette for. 

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Arbeiderpartiet vet at mange ikke har råd til å skifte ut den bilen de har, før de må. Derfor vil vi skjerme pumpeprisen mot det som ellers skal skje på CO2-avgift.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Menn og kvinner fra Polen er forskjellige, som alle andre, men mange har noe felles: De har hatt nytte av at Norge er del av EUs felles arbeidsmarked gjennom EØS. De andre partiene på venstresiden ønsker en slutt på dette, og vil ha Norge ut av EØS. Noen går langt i å snakke den polske arbeidsinnsatsen ned. Arbeiderpartiet er veldig tydelig på alt vi har å takke polakker i Norge for, vi forsvarer EØS-avtalen, og er garantist for at den beholdes. Samtidig har Arbeiderpartiet en mye mer offensiv politikk for å sikre norsk lønn og norske arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge, enn det partiene på høyresiden har.

I tillegg er det jo Arbeiderpartiet som i stor grad har formet det Norge som mange innvandrere legger merke til. Vi skiller oss fra partiene til venstre og høyre for oss, ved det vi har lyktes med å kombinere: 

En næringspolitikk for høy økonomisk velstand. En arbeidslivspolitikk for rettferdig fordeling og små forskjeller. En velferdspolitikk for trygghet og muligheter til alle. 

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *