Rødt. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Poniżej odpowiedzi przesłane przez Martine Dahle Huse, przedstawicielkę Partii Czerwonych.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Ludzie, którzy przyjeżdżają do Norwegii z różnych powodów, powinni być objęci zintegrowaną polityką mieszkaniową, zawodową, szkolną, która zapewni każdemu miejsce i zapobiegnie segregacji. Przedstawiciele partii Czerwonych w ruchu związkowym, również starają się utrzymywać kontakty i organizować polskich pracowników w Norwegii.

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

Partia Czerwonych zdecydowała, że będzie chronić szczególne kompetencje pracujących imigrantów, osób ubiegających się o azyl i ogółu mniejszości poprzez uproszczenie systemu dalszej edukacji. Wiemy, że wielu pracowników migrujących spotyka się z uprzedzeniami na rynku pracy. Czerwoni będą walczyć z wszelkimi formami rasizmu i dyskryminacji w życiu zawodowym.

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

Partia Czerwonych pracuje na przyzwoite życie zawodowe z dobrą płacą i dobrymi warunkami pracy. Jednocześnie wierzymy, że każdemu, kto nie jest w stanie utrzymać się ze zwykłych zarobków, należy zagwarantować taką formę uczestnictwa w życiu, która jest podstawą godnego życia bez ubóstwa. Partia Czerwonych podniesie zatem minimalną stawkę pomocy społecznej do poziomu, na którym będzie można żyć dalej, wprowadzi bezpłatną opiekę dzienną i pozaszkolną, zwiększy zasiłek przejściowy oraz zwiększy zabezpieczenie społeczne dla bezrobotnych, niepełnosprawnych i chorych. Partia Czerwonych uważa, że ​​państwo opiekuńcze musi zapewnić osobom, które mają poważne problemy zdrowotne, jak najlepsze i finansowo bezpieczne życie.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny? 

W odniesieniu do podatku od CO2 uważamy, że podniesienie podatków od paliw kopalnych jest niezbędnym narzędziem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ale Partia Czerwonych uważa, że podatki te powinny zostać nałożone bardziej sprawiedliwie, gdyż należy rozróżniać obszary miejskie i wiejskie oraz tych, którzy zarabiają mało i tych, którzy zarabiają dużo. Istnieje duża różnica w ofercie transportu publicznego w dużych miastach i na obszarach wiejskich. Chociaż Partia Czerwonych chce rozszerzyć usługi transportu publicznego również na peryferiach, w niektórych miejscach pojawi się większa potrzeba korzystania z samochodu. Wierzymy, że można to zrobić, korzystając z czegoś, co nazywa się „zniżką klimatyczną”, w ramach której cały dochód z podatków jest zwracany ludziom (co miesiąc jako zasiłek na dziecko), jak również  wypłacany osobom o niskich dochodach i tym, którzy mieszkają na wsi, gdzie na co dzień potrzebują samochodu. Partia Czerwonych jest również przeciwna polityce podatkowej, która stwarza korzyści dla tych, którzy mają dużo pieniędzy, a niekorzystna jest dla tych, którzy mają mało pieniędzy. Zaproponowaliśmy zatem wprowadzenie pułapu dotacji na samochody elektryczne, aby ci, których stać na zakup bardzo drogiego samochodu elektrycznego, nie otrzymywali od państwa dodatkowego dofinansowania.

5. Coraz więcej Polek i Polaków otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

Zachęcamy wszystkich do głosowania na Partię Czerwonych, aby mieć dobre warunki pracy dla wszystkich, niezależnie od tego, czy pochodzą z Norwegii, czy są imigrantami zarobkowymi. Chcemy, aby wiele usług socjalnych było tańszych lub bezpłatnych, m.in. przedszkole, zajęcia pozaszkolne, dentysta, zajęcia rekreacyjne dla dzieci itp. Jeśli chodzi o materiały informacyjne w języku polskim to zapraszamy do obejrzenia filmu:

Źródło: Rødt

Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

Arbeiderpartiet. Co proponuje?

KrF. Co proponuje?

Partiet de Kristne. Co proponuje?


Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte Martine Dahle Huse fra Rødt

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Mennesker som kommer til Norge av ulike grunner, skal møte en inkluderende bolig-, arbeids-, skole- og utdanningspolitikk som sikrer at det er plass til alle, og som hindrer segregering. Rødt sine representanter i fagbevegelsen bruker også mye krefter på å holde kontakt med og organisere polske arbeidere i Norge.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig.Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Rødt har vedtatt at vi vil ivareta spesialkompetansen til arbeidsinnvandrere, asylanter og øvrig minoritetsbefolkning ved å forenkle systemet for videreutdannelse. Ellers vet vi at mange arbeidsinnvandrere møter fordommer på arbeidsmarkedet. Rødt vil kjempe mot alle former for rasisme og diskriminering i arbeidslivet.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Rødt jobber for et anstendig arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig mener vi at alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt må sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for et verdig liv uten fattigdom. Rødt vil derfor øke minstesatsen for sosialhjelp til et nivå det er mulig å leve av, innføre gratis barnehage og SFO, øke overgangsstønaden og øke trygd for arbeidsløse, uføre og syke. Rødt mener at velferdsstaten må sørge for at de som får alvorlige helsemessige problemer, får leve så gode og økonomisk trygge liv som mulig.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Når det gjelder CO2-avgiften, så mener vi at å øke avgiftene på fossilt drivstoff er et nødvendig virkemiddel for å få ned klimagassutslippene. Men Rødt mener disse avgiftene burde være mer rettferdig, at man skiller mellom by og bygd og mellom de som tjener lite og de som tjener mye. Det er stor forskjell på kollektivtransport-tilbudet i de store byene og i distriktene. Selv om Rødt ønsker å bygge ut kollektivtilbudet også i distriktene vil det være større behov for å bruke bil enkelte steder. Vi mener man kan gjøre det ved å ha noe som heter „klimarabatt” hvor alle inntektene fra avgiftene betales tilbake til folk (hver mnd. som barnetrygda), og at man da betaler ut mer til de med lav inntekt og de som bor i distriktene hvor man trenger bil i hverdagen.

Rødt er også mot at avgiftspolitikken skal skape fordeler for de som har mye penger og ulemper for de som har lite penger. Vi har derfor foreslått at det skal være et tak på subsidier til el-biler slik at de som har råd til å kjøpe en kjempedyr elbil ikke skal få mer penger fra staten i subsidier.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi oppfordrer alle til å stemme på Rødt for å få et arbeidsliv med gode vilkår for alle uansett om de kommer fra Norge eller er arbeidsinnvandrere. Vi ønsker å gjøre mange velferdstjenester billigere eller gratis, f.eks. barnehage, skolefritidsordning, tannlege, fritidsaktiviteter for barn osv.

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.