Miljøpartiet De Grønne. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii mających swoich przedstawicieli w Kristiansand. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś przedstawiamy odpowiedzi nadesłane przez MDG.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Zieloni zdają sobie sprawę, że dobra integracja opiera się na doświadczeniu i kompetencjach. Żeby usprawnić ją musi z czasem zaistnieć współpraca między gminą, biznesem, szkołami i wolontaryjnymi organizacjami pozarządowymi. MDG będzie pracować na rzecz prostych i przewidywalnych zasad regulujących imigrację zarobkową oraz ułatwi obywatelom państw EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyp.red.) uzyskanie pozwolenia z policji na pobyt (registreringsbevis).

Fakt, że mówimy różnymi językami może hamować zrozumienie i integrację. MDG chce, by imigranci zarobkowi byli informowani na temat swoich praw w życiu zawodowym oraz otrzymali możliwość darmowego nauczania języka norweskiego.

Jednocześnie widzimy, że język polski stanowi wartość dla społeczeństwa. Z tego powodu chcemy pracować zarówno na rzecz nauki języka ojczystego, jak i zapewnić szkolenia z języka norweskiego. MDG pragnie również by Ci, którzy pracują w szkołach, przedszkolach i służbie opieki nad dziećmi (barnevernet) posiadali wielojęzyczne i wielokulturowe doświadczenie. Służba zdrowia powinna udzielać informacji w wielu językach, a inne usługi, jak na przykład te z NAV, powinny być napisane o wiele łatwiejszym do zrozumienia norweskim.Wielu imigrantów zarobkowych żyje w Norwegii długi czas zanim uzyskują prawa jako obywatele. MDG chce sprawić, że prawo do głosowania będzie łatwiej dostępne. Zrobi to poprzez obniżenie wymogów językowych do uzyskania obywatelstwa do poziomu A2 z języka norweskiego oraz poprzez zniesienie warunku zdania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie (samfunnskunnskap).

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

MDG zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebujemy różnorodności, a osoby z Polski wzmacniają zdolność Norwegii do nowatorskiego myślenia i rozwiązywania problemów. Nie dobrze, że w Norwegii jest tyle uprzedzeń wobec imigrantów, m.in. tych z Polski. MDG ułatwi nostryfikację. Sprawimy też, że reprezentaci związków zawodowych w miejscu pracy będą lepsi w dostrzeganiu i walce z dyskryminacją. MDG zwiększy wsparcie dla organizacji wolontaryjnych i non-profit, które pomagają ofiarom dumpingu społecznego, przestępczości w pracy i pracy przymusowej. 

Zaburzenia na tle psychicznym są jednymi z najpoważniejszych wśród chorób społecznych w Norwegii.  MDG zdecydowanie chce umocnić służbę zdrowia psychicznego i ułatwić uzyskanie leczenia i wsparcia w przypadku problemów psychicznych. Pragniemy również pracować na rzecz społeczeństwa zapobiegającego problemom psychicznym poprzez mniejszą presję i pogoń za osiągnięciami oraz większą ilość czasu na przyjaciół, rodzinę, przebywanie na świeżym powietrzu i doświadczenia kulturalne.

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

MDG chce by Ci, którzy zarabiają więcej, płacili wyższe podatki, a Ci, którzy zarabiają 700 000 lub mniej, niższe. Pragniemy by rodziny, które zarabiają niewiele otrzymały darmowe miejsca w przedszkolach i lepszy dostęp do rekreacji. 

Ważne jest by zachować zabezpieczenie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego (barnetrygd), zasiłku rodzicielskiego (foreldrepenger), zasiłku przejściowego (arbeidsavklaringspenger) oraz zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger). MDG chce podnieść pomoc socjalną do poziomu, na którym człowiek może z niej żyć, a także zwiększyć dodatek dziecięcy (barnetillegget) dla niepełnosprawnych i samotnych rodziców.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny?

Żeby zatrzymać emisje ważne jest by Ci, którzy jeżdżą samochodami więcej, płacili więcej. MDG chce zastosować wyższy podatek od paliwa jako rekompensata dla klimatu (KAF) (karbonavgift til fordeling – podatek węglowy do podziału przyp.red.) To oznacza, że pieniądze, które do nas wpłyną będą rozdystrybuowane wśród wszystkich. 4-osobowa rodzina posiadająca jeden samochód otrzyma cztery razy więcej pieniędzy z powrotem jeśli będzie jeździć tyle samo co inni. Ci, którzy jeżdżą o wiele więcej zapłacą w podatku więcej pieniędzy niż otrzymają zwrotu. Jeśli ktoś mieszka w miejscu, w którym jest mało autobusów i pociągów, to otrzyma więcej pieniędzy z refundacji. W takich miejscach będziemy również wspierać leasing samochodów elektrycznych i wypożyczaniu rowerów elektrycznych.

5. Coraz więcej mężczyzn i kobiet z Polski otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

Ułatwimy codzienność przyjazną środowisku. Chcemy zatrzymać zanieczyszczenie i zbudować przyszłość z bezpiecznymi miejscami pracy. MDG zapewni, by wszyscy mogli żyć dostatnio bez używania ponad to, co natura może znieść. Chcemy przyszłości solidarności z ludźmi, zwierzętami, naturą i dziećmi. Możemy produkować w Norwegii więcej zdrowej i zrównoważonej żywności, a jednocześnie lepiej troszczyć się o zwierzęta. 

MDG działa na rzecz różnorodnego społeczeństwa o mniejszych dysproporcjach i takich samych możliwościach dla wszystkich, ponieważ patrzymy na imigrację zarobkową jako mocną stronę norweskiego społeczeństwa. Chcemy poważnego życia zawodowego bez socjalnego dumpingu, walczymy przeciwko dyskryminacji zarówno na rynku pracy, jak i w społeczeństwie.

Międzynarodowy «zielony» ruch jest budowany na szacunku dla życia, różnorodności, demokracji, równouprawnieniu, wolności i odpowiedzialności. MDG pragnie wspierać tych, którzy pracują na rzecz bezpiecznej, legalnej aborcji na żądanie oraz dostępności bezpiecznych usług z nią związanych na całym świecie. Chcemy pracować na skalę światową nad zniesieniem zakazu współżycia seksualnego pomiędzy osobami tej samej płci i traktujemy priorytetowo wspieranie organizacji, które z tym prawem walczą.

Miljøpartiet De Grønne chce demokracji, w której wszyscy widzą korzyść płynącą z zaangażowania się na rzecz przyszłości własnej i społeczeństwa. Najważniejsze żeby wszyscy, którzy mogą głosować, rzeczywiście szli na wybory.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

Arbeiderpartiet. Co proponuje?

KrF. Co proponuje?

Partiet de Kristne. Co proponuje?Valget kommer. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.

For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partier. I de følgende artiklene vil vi introdusere deg for svarene deres.

På spørsmålene svarte MDG.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

angående dette? 

De Grønne anerkjenner at god integrering handler om erfaring og kompetanse, og krever samarbeid over tid med mellom kommunen, næringsliv, skoler og frivillige for å forbedre integrering. MDG vil arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring og gjøre det enklere å få registreringsbevis for EØS-borgere. 

Det at vi snakker forskjellige språk kan bremse forståelse og integrering. MDG vil at arbeidsinnvandrere skal få informasjon om hva de har rett til i arbeidslivet og at de får tilbud om gratis norskundervisning. 

Samtidig ser vi at Polsk språk er en ressurs for samfunnet. Derfor vil vi både jobbe for god morsmålsundervisning og sikre særskilt norskopplæring. MDG vil også at de som jobber på skoler, i barnehager og i barnevernet skal ha flere språklige og kulturelle bakgrunner. Helsevesenet skal informere på flere språk og andre tjenester, som fra NAV, skal bli mye enklere å lese på norsk. 

Mange arbeidsinnvandrere lever lenge i Norge før de får rettigheter som statsborgere. MDG vil gjøre stemmerett mer tilgjengelig ved å senke språkkrav til A2-nivå i norsk for å få innvilget statsborgerskap og fjerne kravet til bestått prøve i samfunnskunnskap.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

MDG vet at vi trenger mangfold, og mennesker fra Polen styrker Norges evne til å  å tenke nytt og løse utfordringer. Det er ikke bra at det er så mye fordommer mot innvandrere i Norge, også mot de fra Polen. MDG vil gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet. Vi vil også gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassen flinkere til å se og jobbe mot diskriminering. MDG vil øke støtten til frivillige og ideelle organisasjoner som hjelper ofre for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. 

Psykiske lidelser er en av de store folkesykdommene i Norge. MDG vil kraftig styrke det psykiske helsetilbudet og gjøre det lettere å få behandling og støtte for psykiske plager. Vi vil også jobbe for et samfunn som forebygger psykiske plager gjennom mindre press og prestasjonsjag, og mer tid til venner, familie, friluftsliv og kulturopplevelser. 

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

MDG vil de som tjener mye skal betale mer skatt, og de som tjener 700 000 eller mindre skal betale mindre skatt. Vi vil at familier som tjener lite skal få gratis barnehage og bedre tilgang på fritidstilbud. 

Det er viktig å beholde økonomisk sikkerhet som barnetrygd, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger. MDG vil også øke sosialhjelpen til et nivå man kan leve av, og øke barnetillegget for uføre og enslige forsørgere. 

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

For å stoppe utslipp er det viktig at de som kjører mye betaler mer. MDG vil bruke høyere avgift på drivstoff som klimabelønning (KAF). Det betyr at pengene vi får inn deles ut igjen til alle. En familie på fire med en bil får fire ganger mer tilbake hvis de kjører like mye som andre. De som kjører mye mer betaler mer avgift enn de får tilbake. Hvis man bor et sted med lite buss og tog så skal man få mer av avgiften tilbake. Vi vil også gi leasingstøtte for elbil og utlån av el-sykler der man ikke har mye buss og tog. 

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi skal gjøre det lettere å leve miljøvennlig i hverdagen. Vi vil stanse forurensning og skape en framtid med trygge jobber. MDG vil sikre at alle kan leve gode liv uten å bruke mer enn det naturen tåler. Vi vil ha solidaritet med både mennesker, dyr, natur og barna i fremtiden. Vi kan produsere mer sunn og bærekraftig mat i Norge, samtidig som vi tar bedre vare på dyra. 

MDG jobber for et mangfoldig samfunn med mindre ulikhet og like muligheter til alle. Fordi vi ser på arbeidsinnvandring som en styrke for det norske samfunnet. Vi vil ha et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping, jobber mot diskriminering i arbeidslivet og ellers i samfunnet.

Den internasjonale, grønne bevegelsen er bygget på respekt for liv, mangfold, demokrati, likestilling, frihet og ansvar. MDG vil støtte de som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort og økt tilgang til trygge aborttjenester globalt. Vi vil arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden, og prioriterer støtte til organisasjoner som kjemper mot lovforbud. 

Miljøpartiet De Grønne vil ha et demokrati der alle ser nytten av å engasjere seg for sin egen og fellesskapets framtid. Det aller viktigste er at alle de som kan stemme faktisk går og stemmer.

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.