SV. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Prezentujemy Wam odpowiedzi SV (Sosialistisk venstreparti), nadesłane przez przedstawicielkę partii Christine.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

 Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Dobra integracja imigrantów zarobkowych w Norwegii jest bardzo ważna, dlatego musimy uniemożliwić pracodawcom wykorzystywanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Pracujący imigranci muszą mieć takie same warunki płacy i pracy jak norwescy pracownicy, dlatego potrzebujemy aktywnych środków na rzecz lepszej integracji i szkolenia. SV chce stworzyć pakiet startowy dla imigrantów, w którym otrzymają informacje o prawach i obowiązkach w zrozumiałym dla nich języku. Chcemy zaoferować naukę języka norweskiego i zaprosić ruch związkowy do wzięcia w tym udziału!

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

Wyniki raportu FHI są szokujące. Dużym problemem jest to, że wielu imigrantów nie może wykorzystać swojego wykształcenia i umiejętności. Społeczeństwo musi dużo inwestować w integrację poprzez szkolenia językowe i pracę, a także zapewnić zasoby, aby sprostać stawianym przez nas wymaganiom. Ważne jest, aby mieć dobre kompetencje językowe oraz możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. SV chce, aby imigranci przyjeżdżający na zasadzie łączenia rodzin otrzymywali bezpłatne lub niedrogie oferty kursów języka norweskiego. Stworzymy pakiet startowy dla imigrantów zarobkowych  z informacjami o prawach i obowiązkach w języku, który rozumieją. SV chce zapewnić, aby imigranci szybko ocenili ich rzeczywiste i formalne kompetencje, aby mogli rozpocząć/ukończyć edukację na uniwersytecie lub w college’u, tak aby mogli szybko zacząć pracę. Musimy również zwiększyć alokacje do NOKUT oraz rozszerzyć i dalej rozwijać pracę z paszportem kompetencji – kompetansepass (kompetansepass to uznanie kwalifikacji nabytych w kraju pochodzenia, pozwalające na szybszy powrót do wyuczonego zawodu – przyp. red.).

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

Obecnie zbyt wiele dzieci dorasta w rodzinach, które nie mają dobrego wsparcia. Pod rządami konserwatystów wzrosła liczba dzieci dorastających w rodzinach o stale niskich dochodach. SV chce zwiększyć zasiłek na dzieci, aby zmniejszyć różnice i zmniejszyć ubóstwo. Obniżymy również maksymalną cenę w przedszkolu i wprowadzimy bezpłatne SFO, aby wszystkie dzieci mogły z niego korzystać, a rodzice mogli pracować.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny? 

Podwyższenie podatku od CO2 jest absolutnie konieczne, aby osiągnąć cele klimatyczne Norwegii. Jednak wzrost podatku od CO2 musi być ukierunkowany na interakcję z innymi instrumentami. SV chce wprowadzić „zieloną premię”, co oznacza, że osoby, które mają niższe dochody będą mogły otrzymać rekompensatę niższymi podatkami i opłatami.

5. Coraz więcej Polek i Polaków otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

Jeśli chcesz bardziej sprawiedliwej Norwegii dla każdego, kto tu mieszka i pracuje, Norwegii która zapewnia dobrą integrację i norweskie szkolenie imigrantów pracujących, która wzmacnia ich kompetencje w zakresie obowiązków i praw w obliczu norweskiego życia zawodowego oraz zapewnia dobre warunki płacy i pracy – powinieneś głosować na SV.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Liberałowie. Co proponują?

Arbeiderpartiet. Co proponuje?

KrF. Co proponuje?


Valget kommer. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.

For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partier. I de følgende artiklene vil vi introdusere deg for svarene deres.

På spørsmålene svarte Christine fra SV.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen  forslag angående dette?

Det er viktig med god integrering av arbeidsinnvandrere i Norge, særlig fordi vi må hindre at arbeidsgivere utnytter folk i en sårbar situasjon. Arbeidsinnvandrere må ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere, og da trenger vi aktive tiltak for bedre integrering og opplæring. SV ønsker å lage en startspakke for innvandrere hvor de får informasjon om rettigheter og plikter på et språk de forstår. Vi vil tilby norskundervisning og inviterer fagbevegelsen til å være med på dette!

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Funnene fra FHI-rapporten er rystende. At mange ikke får brukt sin utdanning og kompetanse er et stort problem. Samfunnet må satse tungt på integrering gjennom språkopplæring og arbeid, og det må sørges for ressurser til å følge opp de kravene som vi stiller. Det er viktig med god norskopplæring og mulighet til deltagelse i arbeid- og samfunnsliv. SV vil at familieinnvandrere skal få gratis eller rimelig tilbud om norskopplæring.  Vi vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere med informasjon om rettigheter og plikter på et språk de forstår.  SV vil sikre at innvandrere raskt får vurdert sin real- og formalkompetanse, for å kunne påbegynne/fullføre en universitets- eller høgskoleutdanning, eller for at de raskt kan få bidra med sin arbeidskraft.  Vi må også øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

I dag vokser alt for mange barn opp i familier med dårlig råd. Under Høyreregjeringen har antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt økt. SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og redusere fattigdom. Vi vil også redusere makspris i barnehagen og innføre gratis SFO, slik at alle barn kan bli med på leken og foreldre kan delta i arbeidslivet.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Å øke CO2-avgiften er helt nødvendig for å nå Norges klimamål. Men økningen av CO2-avgiften må være målrettet i samspill med andre virkemidler. SV ønsker å innføre en grønn folkebonus, som betyr at folk med lavere inntekter får kompensert for de økte avgiftene med lavere skatt og utbetalinger.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Dersom man ønsker et mer rettferdig Norge for alle som bor og arbeider her, som sikrer god integrering og norsk opplæring av arbeidsinnvandrere, som styrker deres kompetanse om plikter og rettigheter i møte med norsk arbeidsliv, og sørger for gode lønn- og arbeidsvilkår – bør man stemme SV.

Takk for alle svarene!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.