Kontakt

POLSK-NORSK FORENING RAZEM=SAMMEN
Kristiansand

Org. nr 923 205 039

Tlf. +47 968 67 210 – Sylwia

Tlf. +47 966 79 750 – Katarzyna

E-post: kontakt@razem.no

VIPPS: #588852