Helsepartiet. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii mających swoich przedstawicieli w Kristiansand. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś przedstawiamy odpowiedzi Partii Zdrowia (Helsepartiet), które przesłała nam vice-przewodnicząca partii Lise Askvik.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Lise Askvik: Partia Zdrowia nie opowiada się ani za ideologią prawicy, ani lewicy. Nasza polityka opiera się na humanizmie, integracji i względach dotyczących zdrowia. Punktem wyjścia jest dla nas to, że ludzie wzajemnie muszą o siebie dbać i musimy integrować wszystkich mieszkańców Norwegii, w społeczeństwie, które wspólnie budujemy – w szkole, pracy, służbie zdrowia, prawie i we wszystkich innych dziedzinach, które dotyczą każdego z nas – niezależnie od tego, skąd pochodzimy.

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

L. A.: Problemy ze zdrowiem psychicznym są ogromnym wyzwaniem, potęgowanym dodatkowo, jeśli kultura, język i inne czynniki utrudniają uzyskanie pomocy!

Partia Zdrowia jest jedyną partią, dla której zdrowie jest priorytetem i jesteśmy bardzo zainteresowani zwiększeniem pojemności i dostępności, tak aby każdy otrzymał opiekę zdrowotną! Naturalne jest również to, że musimy otworzyć się na pracowników służby zdrowia z wykształceniem polskim, arabskim i innymi językami, aby imigranci mogli uzyskać pomoc w swoim ojczystym języku. Dziś usługi zdrowotne są ograniczane, podczas gdy Partia Zdrowia chce czegoś przeciwnego – wzrostu sektora opieki zdrowotnej – bo jest to dobre zarówno ze względów etycznych, jak i ekonomicznych!

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

L. A.: Dostrzegamy, że wiele osób, które wypadają poza margines w Norwegii, popada w stan biedy. Zarówno osoby z chorobami i bez wykształcenia, umiejętności językowych lub które z innego powodu borykają się z trudnościami finansowymi. Dlatego nasza polityka zakłada pensję minimalną, a w momencie, gdy brakuje innych środków pomocy: sytuacyjną pensję dla obywatela.

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny?

Partia Zdrowia uważa, że ​​opłaty za przejazd są antyspołeczne, ponieważ uderzają w osoby o słabych finansach. Nie powinno tak być, by tylko bogaci mogli jeździć samochodem! Jednocześnie musimy zmienić politykę dotyczącą pojazdów na bardziej ekologiczną, a samochody elektryczne są prawdopodobnie przyszłością, ponieważ mniej zanieczyszczają środowisko. Nie przyjęliśmy polityki dotyczącej cen benzyny, ale naszą logiką i podstawowym podejściem jest to, że musimy zapewnić dostęp do usług transportowych wszystkim obywatelom, niezależnie od dochodów.

5. Coraz więcej mężczyzn i kobiet z Polski otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

L. A.: Chcemy, aby każdy, kto zgadza się, że zdrowie jest podstawą wszelkiej polityki, rozważył głosowanie na Partię Zdrowia. Dwie duże partie w Norwegii robią cięcia w sektorze zdrowia ponieważ patrzą na finanse szpitali, a nie potrzeby społeczeństwa.

Norwegia miała 24 000 łóżek szpitalnych w 1964 roku, kiedy mieliśmy 3,5 miliona mieszkańców. Teraz jest nas 5,4 miliona, a zostało nam tylko 10 800 łóżek szpitalnych – w całym kraju! W psychiatrii jest jeszcze gorzej – tam, gdzie wcześniej mieliśmy ponad 9000 psychiatrycznych łóżek szpitalnych, teraz zostało nam mniej niż 3500!

Partia Zdrowia potrzebuje pomocy we wzmocnieniu sektora zdrowia – a my mamy politykę dla wszystkich obszarów. Nie konserwatywną, nie socjalistyczną, ale opartą na logice, że wszyscy ludzie potrzebują zdrowia, aby możliwie najlepiej funkcjonować w życiu.

Potrzebujemy poparcia Polaków, aby do parlamentu weszła JEDYNA partia, która stawia zdrowie na pierwszym miejscu.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?


Valg nærmer seg. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.
For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for det oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partiene. I de følgende artiklene vil vi bringe deg nærmere svarene deres.

På spørsmålene svarte nestleder nestleder i Helseparti, Lise Askvik.

1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette?

Helsepartiet har politikk som verken er høyre eller venstreideologi. Vår politikk bygger på humanisme, inkludering og på helsehensyn.
Vår politikk hviler på at mennesker må ta godt vare på hverandre, og vi må integrere alle som bor i Norge i det samfunnet vi bygger sammen – i skole, arbeid, helse, juss og alle andre områder som angår hver og en av oss – uansett hvor vi kommer fra.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

Psykiske plager er et enormt problem, og spesielt utsatt er man om kultur, språk og andre hindre gjør det vanskeligere å få hjelp, enn det allerede er!
Helsepartiet er det eneste partiet som har helse som førstesak og vi er svært opptatt av å øke kapasiteten og tilgjengeligheten så alle får helsehjelp! Da er det naturlig også at vi må åpne for helseansatte med polsk, arabisk og andre språkbakgrunner, så man kan få hjelp på eget morsmål. I dag kuttes helsetjenestene hele veien, mens Helsepartiet vil ha det motsatte; økning på helsehjelp – fordi det både er god etikk og god økonomi!

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Vi ser at mange mennesker som faller utenfor i Norge, blir fattige. Både syke mennesker og folk uten utdannelse, språkferdigheter og annen bakgrunn sliter økonomisk. Derfor har vi politikk som vil sikre en minimumsinntekt når man kommer i en situasjon der alle andre hjelpetiltak mangler: situasjonsbetinget borgerlønn:

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

Helsepartiet mener at bompenger er usosiale fordi de rammer de med dårlig økonomi. Vi kan ikke ha det sånn at bare de rike kan kjøre bil! Samtidig må vi dreie bilpolitikken over på et grønnere spor og elbiler er sannsynligvis fremtiden, fordi de forurenser mindre. Vi har ingen vedtatt politikk på bensinpriser, men vår logikk og grunnholdning er at vi må sørge for at transporttilbudene er tilgjengelige for alle mennesker, uansett inntekt.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi ønsker at alle som er enige om at helse ligger til grunn for all politikk må vurdere å stemme Helsepartiet. I Norge har de to store partiene kuttet i helse fordi de ser på sykehusets økonomi, ikke på samfunnets økonomi når de kutter i tilbudet. Norge hadde 24.000 sykehussenger i 1964 da vi var 3,5 millioner innbyggere. Nå er vi 5,4 millioner og vi har bare 10.800 sykehussenger igjen -til sammen! Denne enorme mangelen går mest ut over de som ikke kan gjøre seg lett forstått, og derfor må vi investere i større kapasitet. Innen psykiatrien er det enda verre – der vi tidligere  hadde over 9000 psykiatriske sykesenger har vi nå under 3500 igjen!
Helsepartiet trenger hjelp for å styrke helsesektoren – og vi har politikk for alle områder. Ikke konservativ, ikke sosialistisk, men bygget på en logikk om at alle mennesker behøver en helse for å fungere best mulig i livet.

Vi trenger polakkenes støtte for å få in ETT parti på Stortinget som setter helse først. Ingen av de andre gjør det – alle andre har andre hovedsaker. Hjelp oss å hjelpe hverandre.

Takk for svar!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.