Podróż do Polski. Kwarantanna, testy i zasady

Jeżeli lecisz do Polski z Norwegii samolotem lub jedziesz tam samochodem, powinieneś mieć ze sobą negatywny wynik testu na COVID-19, który w momencie przekraczania polskiej granicy nie może być starszy niż 48h , licząc od chwili otrzymania wyniku (wynik powinien być w języku polskim lub angielskim). Test ten zwalnia Cię z kwarantanny w Polsce.

Zalecane jest wykonanie testu przed wylotem do Polski – wytyczne linii lotniczych mogą spowodować, że osoba bez testu nie zostanie wpuszczona na pokład samolotu lecącego do Polski.

Jeśli z jakiś względów nie wykonałeś testu przed wyjazdem do Polski, lub stracił on ważność, udajesz się w Polsce na kwarantannę. Będąc już w Polsce możesz, nie później niż 48h po przekroczeniu granicy, wykonać test na COVID-19. Jeśli otrzymasz negatywny wynik, zwalnia Cię on z pozostałej części kwarantanny, ale dopiero z chwilą zgłoszenia przez laboratorium negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W Polsce na wielu przejściach granicznych można wykonać szybkie testy.  Można się też przetestować po wylądowaniu w Polsce, na lotnisku.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Dotyczy to wszelkich środków transportu: zbiorowego i indywidualnego oraz przekraczania granicy pieszo.
 • Podróżni, na których z powodu braku testu została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Uwaga: to dotyczy tylko strefy Schengen (do której należy Norwegia). Osoby, wjeżdżające do Polski spoza Strefy Schengen są zobowiązane do odbycia kwarantanny w Polce (minimum 7 dni).

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego 48h przed wjazdem i z kwarantanny w Polsce są zwolnione m.in.:

– osoby zaszczepione pierwszą i drugą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 dopuszczonej do obrotu w UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen-Cilag) – należy przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu,

osoby, które udokumentują, że zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia Covid-19 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy polskiej, czyli tzw. ozdrowieńcy,

– dzieci do lat 12, podróżujące z osobą zaszczepioną lub posiadającą negatywny wynik testu na COVID-19,

– osoby, które podróżują przez Polskę w tranzycie lotniczym, okażą na to odpowiedni bilet lotniczy i opuszczą terytorium Polski w przeciągu 24 godzin,

– kierowcy w ramach transportu międzynarodowego (tiry, busy, mniejsze samochody dostawcze).

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na 10-dniową kwarantannę.
 • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godzin po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby zaszczepione na Covid-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID19.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Kwarantanna

Jeśli podlegasz kwarantannie w Polsce po przyjeździe z Norwegii, powinieneś zgłosić się na nią samemu do Głównego Inspektoratu Sanitarnego za pośrednictwem specjalnej infolinii: 00 48 22 25 00 115 lub internetowo – jeśli masz profil zaufany – tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne, po wjeździe do Polski. Kwarantannę można przejść w domu rodzinnym. Inne osoby zamieszkujące w domu nie muszą być wtedy na kwarantannie. Podczas kwarantanny możesz być poddany kontroli policyjnej. Za złamanie zasad kwarantanny grożą wysokie kary finansowe.

Aktualne zasady i ograniczenia

24.06.2021

Ograniczenia w przemieszczaniu się

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI


Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych tylko za pomocą maseczki


Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dotyczące wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
 • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Obostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych.

Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE/Schengen z obowiązku kwarantanny.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko Covid-19.

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Unii Europejskiej (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 godzon, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

–  w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr na infolinię GIS +48 22 25 00 115). Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin są zwolnione z kwarantanny;

–  w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 godzin przed wjazdem;

Testy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać w laboratoriach znajdujących się na liście laboratoriów Covid-19.

Źródło: Strazgraniczna.pl, GOV.pl, Informacje dla podróżujących, Pytania i odpowiedzi

Przeczytaj również:

Wyjazd do Polski. Pytania i odpowiedzi – Razem Kristiansand – polska gazeta lokalna | polsk lokalavis

4 thoughts on “Podróż do Polski. Kwarantanna, testy i zasady

 1. Czy na pewno test jest ważny od daty otrzymania wyniku? Na Helsenorge w wynikach testu jest podana data pobrania a nie data otrzymania.Proszę to sprecyzować.

 2. Dziękujemy za komentarz. Pisząc o podróży do Polski podajemy informacje pochodzące z polskiej oficjalnej strony rządu. Oto cytat na który się powołujemy:
  „Od 23 stycznia z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku”.
  Tekst pochodzi ze strony gov.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

  Pozdrawiam serdecznie, udanej podróży.

 3. Nie do konca jest tak jak pani Katarzyna napiaala

  «przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany NIE WCZESNIEJ niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,.”
  To info ze strony gov.pl

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

  Czyli nie jest prawda ze od uzyskania wyniku, bo wynik mozemy otrzymac wlasnie po 48h a wtedy test jest juz niewazny.. chodzi tu o szybkie testy. Wtedy 48h od wyniku bo wynik mamy gotowy po 15minutach.

  1. Informacje które podaje autorka nie są wolnymi interpretacjami przepisów, a cytatami ze strony gov.pl . Jeśli na stronie rządowej występują sprzeczności, bo i Pani powołuje się na to samo źródło, to wskazuje na odpowiedzialnego za całe zamieszanie. Swoją drogą czasem trudno oprzeć się wrażeniu, że zawiłości są częścią polityki informacyjnej dotyczącej podróżowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.