Regulacje dotyczące wjazdu do Norwegii

Obecnie prawo wjazdu do Norwegii mają wyłącznie obywatele Norwegii i cudzoziemcy mieszkający tu na stałe. Wszyscy cudzoziemcy, którzy nie są objęci opisanymi poniżej wyjątkami, będą oddaleni.

Osoby uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii muszą przestrzegać następujących zasad:

 • Przed wyjazdem należy wypełnić formularz rejestracyjny podróży.
 • Należy mieć zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed wyjazdem.
 • Po przyjeździe  do Norwegii należy  ponownie poddać się testowi.
 • Po przyjeździe obowiązuje 10-dniowa kwarantanna

Naruszenie zasad dotyczących COVID-19 grozi wysokimi grzywnami.  

Większość osób nie ma aktualnie możliwości wjazdu do Norwegii

Ograniczenia dotyczące wjazdu do Norwegii obejmują obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG i obywateli krajów nordyckich.

Do Norwegii nie mogą przyjechać: 

 1. Turyści.
 2. Członkowie rodziny niewymienieni w ramach wyjątku, bliscy członkowie rodziny.
 3. Partner/partnerka lub narzeczony/narzeczona.
 4. Obywatele UE/EOG (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii i nie są objęci żadnym z poniższych wyjątków.
 5. Osoby podróżujące w interesach.
 6. Obcokrajowcy, którym przyznano wizę Schengen, ale którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków.
 7. Osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają.

Niektóre grupy objęte są wyjątkami – są to najczęściej:

 1. Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii, posiadający lub wynajmujący mieszkanie.
 2. Osoby, które wykażą szczególny powód do wjazdu, tj. szczególny obowiązek związany z opieką nad osobą przebywającą w Norwegii lub przebywanie samemu pod opieką osoby mieszkającej w Norwegii, lub też inne istotne powody społeczne, tj. odwiedzenie umierającego lub ciężko chorego bliskiego członka rodziny.
 3. Cudzoziemcy mający realizować prawo do uzgodnionych lub ustalonych osobistych kontaktów ze swoimi dziećmi.
 4. Bliscy członkowie rodziny: małżonek, zarejestrowany partner/partnerka konkubina/konkubent, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów.
 5. Dziennikarze i pozostały personel realizujący zlecenia dla zagranicznej instytucji medialnej.
 6. Cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen).
 7. Marynarze i personel lotniczy.
 8. Cudzoziemcy wykonujący przewozy towarowe i pasażerskie.
 9. Cudzoziemcy pracujący w obszarze krytycznych funkcji społecznych. Muszą oni posiadać dokumentację od pracodawcy.
 10. Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki społecznej.
 11. Niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla działalności gospodarczej. Pracodawca musi uzyskać zgodę władz norweskich przed przybyciem personelu do Norwegii.
 12. Dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii.
 13. Cudzoziemcy mieszkający w Szwecji lub Finlandii, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii.

Pełną listę wszystkich wyjątków (tylko w języku angielskim) można znaleźć tutaj.

Informacje w związku z COVID-19 dla osób nieposiadających legalnego miejsca pobytu.

Rejestracja przed wjazdem do kraju

Każdy, kto zamierza wjechać do Norwegii, musi wypełnić formularz wjazdu. W przypadku rejestracji internetowej otrzymasz pokwitowanie, które należy okazać policji w chwili przyjazdu.

Należy  zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.

Elektroniczną rejestrację wjazdu znajdziesz tutaj.

Testy

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Jeśli jesteś cudzoziemcem objętym wyjątkiem od zakazu wjazdu do kraju, musisz okazać na granicy z Norwegią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

 • Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii.
 • Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy.
 • Zaświadczenie musi być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Jeżeli przylatujesz samolotem, test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego etapu lotu.

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:

 1. Osoby przybywające z krajów lub obszarów, które nie podlegają kwarantannie.
 2. Dzieci poniżej 12 lat.
 3. Obywatele Norwegii.
 4. Osoby, które za pomocą zatwierdzonej metody laboratoryjnej mogą udokumentować, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19.
 5. Cudzoziemcy mieszkający w Norwegii, posiadający pozwolenie na pobyt.
 6. Cudzoziemcy pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy odmowa wjazdu stwarzałaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa.
 7. Cudzoziemcy podczas tranzytu.
 8. Cudzoziemcy regularnie przybywający do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, którzy przebywali poza terytorium Norwegii dłużej niż 7 dni. Pracownicy służby zdrowia ze Szwecji i Finlandii są objęci osobnymi wymaganiami dotyczącymi zaświadczenia. Patrz część dotycząca kwarantanny wjazdowej dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy.
 9. Osoby ubiegające się o azyl i przesiedlani uchodźcy.
 10. Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt w Norwegii zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji w ramach łączenia rodzin.
 11. Osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady.
 12. Cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu.
 13. Piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu.
 14. Cudzoziemcy będący stałymi mieszkańcami Svalbardu.
 15. Osoby codziennie dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które zamiast tego wykonują testy na koronawirusa co 7 dni i mogą to udokumentować.

Wymagania dotyczące testów przy wjeździe do kraju

Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przebywałeś/przebywałaś na obszarze objętym obowiązkiem kwarantanny, musisz w chwili przyjazdu do Norwegii wykonać test na COVID-19. Test należy wykonać na lotnisku lub przy przekraczaniu granicy z Norwegią. Akceptowane metody testowania to PCR lub szybki test antygenowy.

W przypadku osób podróżujących z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii i Brazylii, a także tych, które przebywały w jednym z tych krajów w ciągu ostatnich 10 dni przed przybyciem, test wykonany w chwili przybycia do kraju musi być testem PCR (testem na COVID-19). Musisz poinformować stację testową, że przyjeżdżasz z jednego z tych krajów.

Jeśli bez uzasadnionego powodu nie pozwolisz na wykonanie testu przy wjeździe do kraju i nie opuścisz dobrowolnie Norwegii, otrzymasz karę grzywny.

Każda osoba, która nie odbędzie kwarantanny w hotelu kwarantannowym, musi również zostać przebadana siódmego dnia po wjeździe do kraju.

Otrzymasz informację wyłącznie wtedy, gdy wynik testu będzie pozytywny. W przypadku rezultatu negatywnego nie otrzymasz informacji. Jeśli masz konto użytkownika na stronie helsenorge.no, możesz zalogować się, by zobaczyć wynik testu. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem – w takim przypadku otrzymasz o tym informację w miejscu wykonywania testu.

Wymienione poniżej osoby są zwolnione z wymogu wykonania testu na granicy:

 1. Dzieci poniżej 12 lat.
 2. Osoby, które są zwolnione z obowiązku kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym, ponieważ przebywały za granicą przez krótki czas, bez kontaktu z kimkolwiek poza własną rodziną, na przykład w celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych w domu letniskowym.
 3. Osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które są zwolnione z zakazu wjazdu do kraju i przestrzegają odrębnego reżimu testowego.
 4. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym oraz personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, a także niektóre grupy personelu pociągów towarowych.
 5. Jeśli przeprowadzenie testu nie jest praktycznie możliwe w przypadku osób, które są absolutnie niezbędne, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizować podstawowe potrzeby ludności.
 6. Dyplomaci.

Źródło: Helsenorge.no

Zdjęcie: Jan Vašek / Pixabay


Przeczytaj również:

Testy pod lupą

Informacja na temat kwarantanny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.