Covid- 19. Pytania i odpowiedzi

Czy przejście COVID-19 zwalnia z testów i kwarantanny przy wjeździe do Norwegii?

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Przechorowanie COVID-19 nie zwalnia z kwarantanny po wjeździe do Norwegii ani z obowiązku poddania się testowi na przejściu granicznym.

Uwaga: Na wynik testu trzeba czekać w punkcie testowania na przejściu granicznym. Nie należy opuszczać tego miejsca zanim nie otrzyma się wyniku testu.

Przebycie choroby COVID-19 zwalnia jedynie z wymogu okazania negatywnego wyniku testu wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii. Dokumentem, który w myśl norweskich przepisów wjazdowych potwierdza przejście COVID-19 jest pozytywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR lub antygenową. Test musi być wykonany w okresie ostatnich 6 miesięcy i co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wjazdem.

Nie jest honorowane zaświadczenie o przeciwciałach, zaświadczenie lekarskie o przejściu COVID-19 ani zaświadczenie o szczepieniu. 

Norweskie zaświadczenie lekarskie o przejściu COVID-19 zwalnia aktualnie jedynie z kwarantanny nakładanej po kontakcie z osobą zakażoną (smittekarantene).  


Jakie są prawa pracownika, który nie może wrócić do pracy w Norwegii ze względu na restrykcje? 

Pracodawca może skierować pracownika na tzw. permittering, czyli przestojowe. Stosuje się je najczęściej w przypadku czasowego braku pracy. Wniosek do NAV o przyznanie permitteringu

Uwaga: Władze norweskie ogłosiły 9 marca br., że wprowadzą system rekompensat dla pracowników zagranicznych pochodzących z państw EOG, którzy utracili dochód z powodu zamkniętych granic – inntektssikring for utestengte EØS-borgere.

Rekompensaty będą dotyczyły okresu od 29 stycznia br. do końca ograniczeń związanych z wjazdem do Norwegii dla pracowników. Będą one oparte na systemie zasiłków chorobowych (sykepenger). Za wypłatę świadczeń będą odpowiedzialni pracodawcy, którzy następnie wystąpią do NAV o zwrot wypłaconych sum.  Rozwiązanie to zostanie wprowadzone w formie zarządzenia (kompensasjonsordning).

Rząd proponuje, aby dotknięci sytuacją pracownicy otrzymali rekompensatę w wysokości 70 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ograniczonej do 6G (sześciokrotności kwoty bazowej). Da to rekompensatę mniej więcej porównywalną do tej, którą ci pracownicy otrzymaliby, gdyby byli na permitteringu. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za zaliczkową wypłatę rekompensaty, której refundację otrzyma za pośrednictwem urzędu NAV.

Pracodawcy, którzy zdecydowali się wypłacać wynagrodzenie w okresie zanim wdrożono ten program, również otrzymają refundację w wysokości 70 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownicy, którzy zdecydowali się wykorzystać urlop, mogą otrzymać rekompensatę, jeśli umówią się z pracodawcą na zmianę terminu urlopu.

Rząd wkrótce złoży do parlamentu projekt zawierający propozycje koniecznych zapisów w prawie oraz uchwały budżetowej.


Jak złożyć skargę na skierowanie do hotelu kwarantannowego?

Każda osoba wjeżdżająca do Norwegii jest kierowana do hotelu kwarantannowego przez policję w trakcie kontroli granicznej (innreisekontrollen). 

Jeśli ktoś nie zgadza się z taką decyzją, może zwrócić się bezpośrednio do okręgu policji (Politidistrikt), odpowiedzialnego za przejście graniczne.  Dane właściwych okręgów policji.

Wiadomość e-mail powinna być napisana w języku norweskim albo angielskim, a w temacie musi wyraźnie wskazane o co chodzi. W treści skargi należy wyraźnie określić zarzuty i przedstawić ewentualne dowody na poparcie twierdzeń. Procedura składania skargi na działanie Policji (klage på Politiet). Jeśli policja uzna skargę za bezzasadną, można wnieść o jej rozpatrzenie w drugiej instancji – przez Komendę Główną Policji – Politidirektoratet.

Na kwarantannę poza hotelem kwarantannowym kierowane są wyjątkowo osoby, które mają dokumentację potwierdzającą bez żadnej wątpliwości, że wyjazd za granicę był konieczny, na przykład zaświadczenie od pracodawcy o ważnej podróży służbowej. Ostateczna ocena należy jednak do policji i trzeba się jej podporządkować.   

Testowanie i organizacja pobytu w hotelu kwarantannowym należy do kompetencji gminy, na terytorium której znajduje się wskazany hotel kwarantannowy. Dane adresowe gmin norweskich oraz ich aktualne informacje dotyczące COVID-19.

Źródło: Ambasada Polska w Oslo

Zdjęcie: Thea M. /Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.