Industri- og Næringspartiet. Co proponuje?

Zbliżają się wybory. I choć nie każdy z nas jest uprawniony do głosowania na poziomie krajowym, zapewne bardzo wielu będzie mogło oddać swój głos w późniejszych wyborach na szczeblu lokalnym. 

By dowiedzieć się więcej o programach norweskich partii politycznych, a w szczególności podejściu do zagadnień, które mogą zainteresować środowisko Polaków mieszkających w Norwegii, wysłaliśmy 5 pytań do wszystkich partii. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać Wam ich odpowiedzi.

Dziś przedstawiamy odpowiedzi Partii Przemysłu i Handlu (Industri- og Næringspartiet), które przesłał nam vice-przewodniczący partii Bjarte Helland.

1. Integracja imigrantów zarobkowych

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w Norwegii. Kryzys związany z pandemią pokazał nam, że są też najmniej zintegrowanym środowiskiem. Nie ma programów integracyjnych, w których grupą docelową byliby Polacy i pozostali imigranci zarobkowi. Jednocześnie takie inicjatywy powstają na rzecz innych grup mniejszościowych. Jakie plany w tym zakresie ma Wasza partia?

Industri- og Næringspartiet (Partia Przemysłu i Handlu) chciałaby poprawy oferty nauki języka dla obcokrajowców, związanej z pracodawcami. To ważne, by mieć dobrze zintegrowanych pracowników i innych, którzy przyjeżdżają do Norwegii. Staramy się znaleźć rozwiązanie, które zapewni nam lepszą wpółpracę i miejmy nadzieję, rezultaty, które oznaczają lepszą integrację. To ważne, by pracownicy mogli być uczestnikami swojego lokalnego społeczeństwa, tak aby czuli się aktywni w procesach, które zachodzą w ich miejscu zamieszkania. Wyobrażamy sobie mocną współpracę pomiędzy szkołami, drużynami sportowymi i wolontariatem, w celu zwiększenia możliwości integracji. 

2. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie posiadanego wykształcenia w życiu zawodowym

Z raportu FHI z 2016 roku wynika, że ​​Polacy i Polki dwukrotnie częściej niż ogół populacji zgłaszają choroby psychiczne. Inny raport wskazuje, że wiele dobrze wykształconych osób z Polski pracuje tu poniżej swoich kwalifikacji, co również wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie mówi się o braku kompetentnych pracowników w niektórych branżach. Czy partia ma jakiś program, by wykorzystać dobrze wykształconych obcokrajowców? 

INP chce stworzyć ofertę, która zapewniłaby bezpieczeństwo pracodawcom, jeżeli chodzi o «nieznane», obce  wykształcenie. To ważne, by istniała możliwość potwierdzenia swojego wykształcenia z zagranicy. Zajmowanie się czymś, do czego ma się za wysokie kwalifikacje, dotyczy oczywiście również osób wykształconych i wychowanych w Norwegii. Tutaj najważniejsze jest, by pracodawca był odpowiedzialny i wykorzystał potencjał i możliwe umiejętności każdego ze swoich pracowników. Dla zabezpieczenia można mieć wielu przekwalifikowanych pracowników i może pracować z umiejętnościami wybranych? Wielu ma bogate wykształcenie, na czym cierpią niestety umiejętności praktyczne, co dotyczy zarówno osób wykształconych w Norwegii, lub gdzie indziej na świecie. Pracodawcy mają za zadanie zapewnić sobie osoby najbardziej kompetentne. Tutaj wyzwaniem może być znajomość języka, która może powstrzymywać od podjęcia pracy, do której ma się odpowiednie umiejętności. Dlatego tak ważna jest możliwość darmowej nauki języka dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do Norwegii. Za zrozumieniem języka idzie możliwość lepszego wyrażenia siebie, oraz zdobycia pracy w swojej dziedzinie. 

3. Zapobieganie zjawisku biedy

W Norwegii jest 737 000 osób, w tym 102 000 dzieci, żyjących w biedzie. Wielu imigrantów wywodzących się z kultur opartych na tradycyjnych wartościach żyje na bardzo niskim poziomie. W jaki sposób Wasza partia chce redukować rosnące ubóstwo wśród mieszkańców Norwegii? 

 Postrzegamy podatki i stopnie podatkowe jako sposób na zwalczanie biedy. Mamy w Norwegii elitę, której nie obejmują niektóre podatki i opłaty. To ważne, by zabezpieczyć się przed ubóstwem, dlatego należy przeprowadzić rewizję zarówno podatków jak innych opłat, tam gdzie można zmienić wiele, jeżeli chodzi o metodę stopniowania podatków. 

4. Podatek od emisji CO2

Podatek od emisji CO2 uderza również w zwykłych obywateli, presja, aby przejść na samochody elektryczne jest odczuwalna. Jaki jest stosunek Waszej partii do wzrostu kosztu paliw, którego konsekwencje ponoszą również mniej zamożni, czyli osoby których po prostu nie stać na samochód elektryczny?

 INP wyraża się jasno, że chce kontynuować używanie silników spalinowych, a dzisiejsze samochody elektryczne nie są transportem przyszłości. Zapewnienie sobie samochodu elektrycznego nie jest możliwe dla wszystkich, a my zapewniamy, poprzez różne stopnie opłat, że silniki spalinowe pozostaną w obiegu. Docelowy podatek od emisji CO2, który istnieje dziś, zostaje zlikwidowany, NIE wzrośnie. 

5. Coraz więcej mężczyzn i kobiet z Polski otrzymuje obywatelstwo norweskie. Jak przekonasz ich do głosowania na Twoją partię?

W INP chcemy, aby każdy przyczyniał się do rozwoju społeczeństwa, czuł się mile widziany w Norwegii. Jesteśmy partią, która działa z sensem, jest dla nas ważne, by osoby rządzące miały odpowiedni zawód i doświadczenie. Jesteśmy partią złożoną ze zwykłych ludzi, którzy mają dość. Zapewnienie rozwoju państwu jest i pozostaje ważne. Będziemy potrzebować więcej pracowników, rozwiniemy nowe branże, i wtedy potrzebujemy uczestnictwa wszystkich. Jesteśmy partią, która jest przejrzysta i dokładna w naszych wypowiedziach. To co widzisz, to dostajesz.

Dziękujemy za odpowiedzi!


Przeczytaj również:

Partie polityczne Kristiansand

Høyre. Co proponuje?

Helsepartiet. Co proponuje?


Valget kommer. Og selv om vi ikke alle har stemmerett på nasjonalt nivå, er det sannsynlig at mange vil kunne stemme ved senere lokalvalg.

For å finne ut mer om programmene til norske politiske partier, og spesielt tilnærmingen til spørsmål som kan være av interesse for oss polakker som bor i Norge, sendte vi 5 spørsmål til alle partier. I de følgende artiklene vil vi introdusere deg for svarene deres.

I dag presenterer vi svarene fra Industri- og Næringspartiet sendt til oss av nestleder i partiet, Bjarte Helland.


1.     Polakker er den største minoriteten i Norge. Korona-krise har vist oss at de også er minoritet som er minst integrert. Det er ikke noen programmer som skulle ha hatt polakker som målgruppe. Samtidig skapes sånne initiativer for andre minoritetsgrupper. Hva slags planer har deres partiet for integrering av arbeidsinnvandrere? Synes dere at det brukes nok på integrering av arbeidsinnvandrere (som er den største gruppe av alle innvandrere i Norge)? Har dere noen forslag angående dette? 

Industri- og Næringspartiet (INP) ønsker bedre tilbud på språk, sammenkoblet med arbeidsgivere, det er svært viktig å få en god integrering av arbeidstakere og andre som kommer til Norge. Vi søker å finne en løsning som gir oss en bedre samhandling og gjerne løsninger som kan resultere i bedre integrering. Det er viktig for arbeidstakere å kunne delta i sitt lokalmiljø, slik at de føler seg delaktig i prosessene som skjer i bostedsområdet. Vi ser for oss tett samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillige organisasjoner for å øke muligheten til integrering.

2.     FHI-rapporten fra 2016 viser at polske menn og kvinner rapporterer psykiske plager dobbelt så ofte som befolkningen for øvrig. Annen rapport påpeker at mange utdannet polakker jobber med noe som de er overkvalifisert til, som påvirker mental helse deres kraftig. Samtidig mangler vi arbeidere i andre bransjer. Hvorfor er flere hindret fra å jobbe i sitt yrke og heller settes alle i visse bransjer, hvor deres kvalifikasjoner er ubrukelige? Har deres partiet noe program for å få bruke utdannede innvandrere? 

INP ønsker å lage  tilbud som kan gi sikkerhet for arbeidsgivere med tanke på «ukjent» utdannelse opphav. Det er viktig å kunne gi en sertifisering av den utdannelsen personer har fra andre land. Å drive med arbeid som man gjerne er «overkvalifisert» til forekommer jo også for personer utdannet og oppvokst i Norge. Her er det viktigste at det er arbeidsgivere som tar sitt ansvar og utnytter den potensielle kompetansen den enkelte ansatte har. For å sikre seg kan man gjerne ha ansatte som er overkvalifisert, men kanskje jobbe mer med å prøve kompetansen til den enkelte? Mange har mye utdannelse, og den kan skorte på den praktiske kunnskapen, det gjelder de som er utdannet og oppvokst i Norge som ellers i verden. Arbeidsgivere har en oppgave å sikre seg den mest kompetente personen, språk kan være utfordringer som resulterer i at man ikke får den jobben man er kompetent til? Derfor er det viktig å ha gratis norsk undervisning til alle som kommer til Norge, med språklig forståelse kan man forklare seg bedre, og da vil man få muligheten til å få arbeid innen for fagområdet sitt.

3.     I Norge er det 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre. Mange innvandrere som kommer fra miljø som er fokusert på konservative verdier lever på veldig lavt nivå. Hvordan vil deres partiet kjempe fattigdom blant Norges innbyggere? 

Vi ser på skatte og avgiftstrinn som en måte å motarbeide fattigdom, vi har en elite i Norge som ikke blir rammet av alle skatte og avgiftsøkningene vi har. Det er viktig å sikre seg mot fattigdom, men da må man ta en revisjon på skatter og avgifter, der kan man endre mye med trappetrinns metoden.

4.     CO2-avgift får også vanlige folk å slite, og pressen for å skaffe seg en elbil er stadig større. Hva er deres forhold til drivstoffkostnader, som er en viktig sak for de som ikke har råd til elbil? 

INP er tydelige på at vi skal fortsatt ha forbrenningsmotorer, dagens EL-biler er ikke fremtidens transport måte. Det er ikke mulig for alle å skaffe seg elektriske biler, vi skal sikre med avgiftsnivåer at forbrenningsmotorer forblir i salg. Dagens CO2 avgifts mål skal fjernes, vi skal IKKE øke den.

5.     Stadig flere menn og kvinner fra Polen får norsk statsborgerskap. Hvordan vil dere overbevise dem å stemme på deres partiet?

Vi i INP ønsker alle som kan bidra til samfunnsutvikling velkommen til Norge, vi er et parti som jobber med fornuft, det er viktig med yrkes og arbeidserfaring når man skal styre. Vi er et parti bygget opp av vanlige folk som har fått nok. Å sikre utvikling av landet er og forblir viktig, vi kommer til å ha behov for mer arbeidstakere, vi skal utvikle nye næringer og det er da viktig med deltakelse fra alle. VI er et parti som er tydelige og klare i vår tale, det du ser er det du får.

Takk for svar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.